Mikrofonden – en alternativ finansiering

Läs mer om Mikrofonden Sverige här. Mikrofonden Sverige är navet för alla regionala mikrofonder som finns. På denna sida berättar vi om vårt arbete med att etablera en Mikrofond i Uppsala.

Mikrofondens bankgaranti skapar trygghet och utveckling

Den sociala ekonomins* aktörer stärker vårt samhälle, skapar arbetstillfällen och bidrar till utvecklingen av samhällsnyttiga lösningar samt nya sociala innovationer. Tillgången till kapital för dessa verksamheter är dessvärre begränsad och många upplever svårigheter att finansiera sina idéer och initiativ. Det gör att många av dessa idéer kan vara svåra eller rent av omöjliga att genomföra.

För vem finns Mikrofonden till? Vi ser att det främst är föreningar, kooperativ, sociala företag, byalag, stiftelser, samfund, lokala utvecklingsgrupper m. fl. inom den sociala ekonomin i Uppsala län som kommer ha nytta av en Mikrofond.

 

*Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den of-fentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.

Förstudie om Mikrofond i Uppsala

Under 2016 gjordes en förstudie gällande en Mikrofond i Uppsala län. Beslutet om en förstudie grundade sig dels i att Mikrofonder startade i flera län, men även dels då vi såg att aktörer inom sociala ekonomin ofta kan ha en utmaning i att få krediter med den egna verksamheten som garant.

Länsstyrelsen i Uppsala län gav oss ett finansieringsstöd på 50% och resterande del stod vi själva för.

Själva syftet med en Mikrofond är att stötta lokalsamhällets aktörer inom den sociala ekonomin. Läs mer om vår förstudie här.

I förstudien gjorde vi en behovsinventering. Vi såg med den att det finns ett reellt behov av en Mikrofond i Uppsala.

Etablering av mikrofond i Uppsala kommun

Då förstudien visade ett reellt behov har Coompanion under 2017 och 2018 arbetat med etablering av en Mikrofond.

I samarbete och med ekonomiskt stöd från Arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun har etableringen bland annat bestått av riktade informationsinsatser och kartläggning av möjliga finansiärer.

Arbetet har kort sammanfattat handlat om att utreda vidare förutsättningar, behov, organisation och ansvar för Mikrofonden.

Mer om arbetet kring etableringen kan ni läsa om här.

Under våren 2019 har Uppsala kommun beviljat inrättande av Mikrofond. Coompanion arbetar alltså vidare med etableringen av en Mikrofond. Målet är att göra ett gott förarbete som lämnas över till styrelse och anställd för Mikrofonden under 2019/2020.

Etablering Mikrofond Uppsala län

Under en tid har vi arbetat med etablering av en Mikrofond med stöd från Uppsala kommun. Det är en del av arbetet med att etablera en Mikrofond i Uppsala. Vi ser det som självklart att en Mikrofond ska gälla hela Uppsala län. Därför sökte vi stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Länsstyrelsen i Uppsala län under 2018.

Ansökan har blivit beviljad och därmed kommer vi att arbeta med en etablering, inte bara i Uppsala kommun, utan i hela Uppsala län! Om ni har några funderingar är det bara att höra av sig till oss. Om ni har tips på möjliga finansiärer eller personer ni tycker att vi ska kontakt med: maila oss på uppsala@coompanion.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 10 Oktober 2018 hade vi upptaktsmöte för Mikrofonden Uppsala

 

Vi har skrivit om dagen på vår blogg på hemsidan. Det går även att ta del av det material vi hade på upptaktsmötet nedan.

Blädder-exemplar digitalt 

På upptaktsmötet hade vi med oss en del tryckt material, varav flera var blädder-exemplar. Nedan finner ni länkar till dessa. Dessutom länkar vi till Uppsala kommuns Arbetsmarknadsnämndens redovisning och regeringens strategi för sociala företag, dokument som kom på tal under mötet.

Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regioner -skrift från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Handbok för förtroendevalda och medarbetare. – Skrift från Coompanion Västernorrland (i samarbete med Landsting och Länsstyrelse Västernorrland.

Mikrofond informationsblad – informationsmaterial framtaget av Coompanion Uppsala län.

Goda exempel – skrift från Mikrofonden Väst i samarbete med Västra Götalandsregionen och Business region Göteborg.

Affärsutveckling Social innovation – Skrift om affärsutveckling inom social innovation framtaget av Coompanion Västernorrland med stöd från Region Västerbotten, Europeiska jordbruksfonden och Tillväxtverket.

Metodbok social nytta – Metodbok inom social nytta framtagen av Göteborgsregionens sociala ekonomi.

Strategi för sociala företag – Regeringens strategi för sociala företag.

Redovisning Uppsala kommun – Arbetsmarknadsnämndens redovisning av arbetet med Mikrofonden.

Hör av dig!

Arbetet med etableringen av Mikrofonden fortsätter och vi tar gärna emot inspel på möjliga finansiärer och samarbetspartners. Det är bara att höra av sig till oss på Coompanion Uppsala län! Maila uppsala@coompanion.se eller ring 018-12 80 80.

Vill ni ta del av det senaste som händer kring arbetet med en Mikrofond i Uppsala? Registrera dig till vårat nyhetsbrev här.

 

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

 Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter