Mikrofonden – en alternativ och kompletterande finansiering

På denna sida finner ni information om arbetet som pågått för att etablera en Mikrofond i Uppsala län.

För information om Mikrofonden Uppsala län – kika in på deras hemsida!

Kooperativa företag och föreningar stärker vårt samhälle, skapar arbetstillfällen och bidrar till utvecklingen av samhällsnyttiga lösningar. Dessa verksamheter har dock svårt att få tillgång till kapital.

Det är anledningen till att vi under en tid arbetat med att etablera en Mikrofond i Uppsala län – en alternativ och kompletterande finansiering för den sociala ekonomin*.

Mikrofonden Sverige är navet för alla regionala mikrofonder. Läs mer om Mikrofonden Sverige här.

 

*Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.

En investering för samhällsnytta

De utmaningar som samhället står inför idag kräver nya lösningar. EU, staten och kommunerna ser den sociala ekonomin innovationskraft och hur den bidrar till att skapa hållbara verksamheter och arbetstillfällen som hjälper människor in i samhället. Investeringar i Mikrofonden gör det möjligt att bidra till fler och starkare verksamheter inom social ekonomi, vilket i sin tur skapar mervärden för samhället.

Mikrofonden investerar i kapital för start och utveckling av föreningar, kooperativ och verksamheter med sociala mål. Vi erbjuder en möjlighet för företag som vill ta större samhällsansvar och för kommuner dom vill få sociala investeringsmedel att göra nytta flera gånger om.

Att investera i Mikrofonden innebär en långsiktig placering. Investeringen är enkel att göra och innebär ingen kostnad utan är en placering som blir en tillgång i er balansräkning.

Arbetet med etableringen

Förstudie om Mikrofond i Uppsala

Under 2016 gjordes en förstudie gällande en Mikrofond i Uppsala län. Beslutet om en förstudie grundade sig dels i att Mikrofonder startade i flera län, men även dels då vi såg att aktörer inom sociala ekonomin ofta kan ha en utmaning i att få krediter med den egna verksamheten som garant.

Länsstyrelsen i Uppsala län gav oss ett finansieringsstöd på 50% och resterande del stod vi själva för.

Själva syftet med en Mikrofond är att stötta lokalsamhällets aktörer inom den sociala ekonomin. Läs mer om vår förstudie här.

I förstudien gjorde vi en behovsinventering. Vi såg med den att det finns ett reellt behov av en Mikrofond i Uppsala.

Etablering av mikrofond i Uppsala kommun

Då förstudien visade ett reellt behov har Coompanion under 2017 och 2018 arbetat med etablering av en Mikrofond.

I samarbete och med ekonomiskt stöd från Arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun har etableringen bland annat bestått av riktade informationsinsatser och kartläggning av möjliga finansiärer.

Arbetet har kort sammanfattat handlat om att utreda vidare förutsättningar, behov, organisation och ansvar för Mikrofonden.

Mer om arbetet kring etableringen kan ni läsa om här.

Under våren 2019 har Uppsala kommun beviljat inrättande av Mikrofond. Coompanion arbetar alltså vidare med etableringen av en Mikrofond. Målet är att göra ett gott förarbete som lämnas över till styrelse och anställd för Mikrofonden under 2019/2020.

Sedan hösten 2019 arbetar Helen Curry med inrättandet av en Mikrofond i Uppsala kommun. Mer om detta kommer vi att berätta den 22 november 2019 på Kollaboratoriet!

Upptaktsmöte

Den 10 Oktober 2018 hade vi upptaktsmöte för Mikrofonden Uppsala

Vi har skrivit om dagen på vår blogg på hemsidan. I det inlägget finns för övrigt många länkar till de olika material vi hade med oss under dagen.

Informationsträff 22 november 2019

Den 22 november 2019 hade vi informationsmöte om arbetet med Mikrofonden Uppsala län. Vi har skrivit om dagen på vår blogg på hemsidan. Vi har skrivit om dagen på vår blogg på hemsidan.

Etablering Mikrofond Uppsala län

Under en tid har vi arbetat med etablering av en Mikrofond med stöd från Uppsala kommun. Det är en del av arbetet med att etablera en Mikrofond i Uppsala län. Vi ser det som självklart att en Mikrofond ska gälla hela Uppsala län. Därför sökte vi stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Länsstyrelsen i Uppsala län under 2018.

Ansökan har blivit beviljad och därmed kommer vi att arbeta med en etablering, inte bara i Uppsala kommun, utan i hela Uppsala län! Om ni har några funderingar är det bara att höra av sig till oss. Om ni har tips på möjliga finansiärer eller personer ni tycker att vi ska kontakt med: maila oss på uppsala@coompanion.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hör av dig!

Arbetet med etableringen av Mikrofonden fortsätter och vi tar gärna emot inspel på möjliga finansiärer och samarbetspartners. Det är bara att höra av sig till oss på Coompanion Uppsala län eller Mikrofonden Uppsala län!

Mikrofonden Uppsala län arbetar med den befintliga fonden som i dagsläget har stöd för verksamheter inom den sociala ekonomin i Uppsala kommun.

Coompanion Uppsala län arbetar vidare med etableringen av fonden i hela länet.

Kontaktuppgifter

Mikrofonden Uppsala län

helen.curry@mikrofonden.se
070-32 26 54

Coompanion Uppsala län

uppsala@coompanion.se
018 – 12 80 80