Våra projekt! 

Vi är delaktiga i olika projekt på olika nivåer, ibland är vi projektägare, ibland är vi projektpart. Här berättar vi om några av våra pågående och avslutade projekt.

Mikrofonden

Den sociala ekonomins aktörer stärker vårt samhälle, skapar arbetstillfällen och bidrar till utvecklingen av samhällsnyttiga lösningar samt nya sociala innovationer. Tillgången till kapital för dessa verksamheter är dessvärre begränsad och många upplever svårigheter att finansiera sina idéer och initiativ. Det gör att många av dessa idéer kan vara svåra eller rent av omöjliga att genomföra.

Det är där Mikrofonden kommer in! Mikrofonden är tänkt att vara en alternativ finansiering till de som annars kan ha svårt att få det.

Läs mer om arbetet med Mikrofonden Uppsala

Common ground -dialog utan gränser

Med syftet att förebygga att individer radikaliseras och ansluter sig till våldsbejakande miljöer, söktes detta projekt. Med hjälp av ett mediekritiskt förhållningssätt och en verktygslåda av motbilder lär sig deltagaren granska visuell propaganda med extremistiskt innehåll, redogöra för varför det är viktigt att avkoda den här typen av propaganda samt träna att formulera ett effektivt motbudskap (counter narrative).

Läs mer om projektet Common ground

Förstudie kring energi-kooperativ

Tillsammans med kollegorna inom Coompanion Östra Mellansverige arbetar vi med en förstudie kring att stötta uppkomsten av andelsägda solenergianläggningar.

Förstudien är ett samarbete med Tillväxtverket och ska vara färdig december 2019.

Är du intresserad? Louise på kontoret är den som främst arbetar med detta projekt.

USIP

SLU, Region Uppsala och Coompanion arbetar med en samverkanscheck från SLU under hösten 2019. Checkan handlar om att inventera och utreda tankar och idéer kring ett stödsystem för social innovation. USIP är arbetsnamnet och står för Uppsala Social Innovation Platform.

I augusti var det en workshop med olika aktörer, i oktober deltog vi i AIMday och i januari har vi ytterligare ett event på gång. Är du intresserad? Lina på kontoret är den som främst arbetar med detta projekt.

Ett stärkt socialt företagande i Uppsala län

Region Uppsala har ett projekt med stöd från Tillväxtverket där Coompanion Uppsala län är samverkanspart.

Coompanion arbetar med tre stycken olika delar i Region Uppsalas projekt. De delar som arbetas med är:

  1. Bred kartläggning av sociala företag i länet
  2. Sammanställning av information om stöd för sociala företag
  3. Utbildning av tjänstepersoner om sociala företag.